• نمای مثبت و منفی
  • طرح نهایی

طراحی لوگوی Lidia